Avtalsvillkor SYSteam Udac Drift AB:s POP-tjänst för domän
(gällande från 2007-01-01)
1. Allmänt
SYSteam Udac Drift AB erbjuder förmedling av E-post till och från Internet via standardprotokollet POP3. Dessa villkor ersätter alla förslag, muntliga eller skriftliga samt alla meddelanden som utväxlats med avseende på tjänstens innehåll eller villkor.
2. Omfattning
Abonnemanget ger kunden möjlighet hämta och lämna datorpost till/från Internet. Tjänstens omfattning specificeras närmare i produktbeskrivningen för SYSteam Udac Drift AB:s POP-tjänst. Abonnemanget förutsätter att kunden har nödvändig utrustning som dator, modem och programvaror. Överlåtelse av abonnemanget är ej tillåten utan SYSteam Udac Drift AB:s skriftliga medgivande. Abonnemanget får inte heller vidareupplåtas, helt eller delvis, till tredje part utan tillstånd av SYSteam Udac AB.
3. Anslutning och överföring
Anslutning till SYSteam Udac Drift AB:s POP-tjänst sker över Internet. För att få tillträde till tjänsten erhåller kunden en användaridentitet och ett lösenord. Kunden är ansvarig för att lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. SYSteam Udac Drift AB meddelar kunden de
uppgifter som behövs för att använda SYSteam Udac Drift AB:s POP-tjänst.. SYSteam Udac Drift AB får lämna ut kunduppgifter
och e-postadress om kunden inte begärt att uppgifterna skall skyddas.
4. Ansvar
Kunden är i förhållande till SYSteam Udac Drift AB ensam ansvarig för den information som överförs samt för de varor och/eller tjänster som erbjuds via Internet. Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra information. SYSteam Udac Drift AB ansvarar ej för innehållet i den information som passerar genom leverans av data eller omständighet av liknande slag. SYSteam Udac Drift AB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för SYSteam Udac Drift AB eller någon annan. Kunden skall hålla SYSteam Udac Drift AB skadeslös för krav riktade från tredje man mot SYSteam Udac Drift AB p g a användningen av SYSteam Udac Drift AB:s POP-tjänst..
5. Force majeure
SYSteam Udac Drift AB ersätter inte olägenhet eller skada till följd av strejk, eldsvåda eller annan omständighet utanför SYSteam Udac Drift AB:s kontroll, som SYSteam Udac Drift AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder SYSteam Udac Drift AB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. SYSteam Udac Drift AB ansvarar inte i något fall för uteblivna intäkter, för kostnader eller för skada som uppkommer som följd av förseningar, fel eller brister.
6. Avgifter och betalning
Kunden är skyldig att betala fasta och rörliga avgifter för SYSteam Udac Drift AB:s tjänst enligt vid var tid gällande prislista och betalningsvillkor. Dröjsmålsränta utgår enligt gällande räntelag. Sedvanlig kreditprövning görs.
7. Ändringar av avtalsvillkor m m
SYSteam Udac Drift AB har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att kunden skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att kunden skriftligen underrättats.
8. Tvist
Anspråk på grund av förhållande på motpartens sida skall göras skriftligt senast en månad efter att kännedom om saken erhållits. Vill part väcka talan skall detta ske senast 12 månader efter det att saken först påtalats. Brister part i åliggande enligt denna punkt förlorar han rätten till talan.
9. Etiska regler
Internet har kommit att bli ett självklart instrument i det dagliga arbetet för bl a en världsomspännande forskningsgemenskap och alltmer också inom företag och organisationer. Det är därför av största vikt för användare, nätoperatörer och finansiärer att nätverken fungerar pålitligt och effektivt. För att nå detta mål är det viktigt att definiera riktlinjer vilka sätts upp som skydd mot missbruk av nätverken. Det är med beaktande av den enskilda organisationens specifika krav en allmänt accepterad princip att bevara nätverken så öppna som möjligt. För att så ska kunna ske är det oundvikligt att vissa etiska krav ställs på individer som använder nätverken och på deras aktiviteter. Dessa etiska krav skiljer sig inte särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle.
Enligt SYSteam Udac Drift AB fördöms det som oetiskt när någon
a) försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
b) försöker dölja sin användaridentitet (förutom i de fall ett sådant beteende är explicit tillåtet)
c) försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
d) uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
e) försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
f) gör intrång i andra användares privatliv
g) försöker förolämpa eller förnedra andra användare
10. Uppsägning av abonnemang
Abonnemang gäller tills vidare räknat från dagen för beställningen. Sägs avtalet upp, upphör det att gälla vid det kalenderkvartalsskifte som inträffar tidigast 60 dagar efter uppsägningen. Uppsägning av abonnemanget skall ske skriftligt. SYSteam Udac Drift AB äger rätt att med omedelbar verkan
stänga av kunder som bryter mot någon av de etiska reglerna, ej fullgör sina förpliktelser avseende betalningar efter sedvanliga påminnelser eller orsakar störningar eller säkerhetsintrång och trots påpekanden inte upphör med detta.