Avtalsvillkor SYSteam Udac Drift AB:s webbhotell
(gällande från 2007-01-01)
1. Allmänt
SYSteam Udac Drift AB:s erbjuder utrymme och serverkapacitet för de som önskar upprätta en egen webbplats för att publicera information på Internet. Dessa villkor ersätter alla förslag, muntliga eller skriftliga samt alla meddelanden som utväxlats med avseende på tjänstens innehåll eller villkor.
2. Begränsningar
I tjänsten ingåer ett eget och storleksbegränsat utrymme där kundens publicerade filer lagras. Antalet tillåtna uppkopplingar och/eller överföringar under viss tidsperiod kan vara begränsat. Om användningen av tjänsten överstiger dessa begränsningar förbehåller sig SYSteam Udac Drift AB rätten av omförhandla priset och övriga avtalsvillkor. Abonnenten är medveten om att SYSteam Udac Drift AB äger rätt att koppla bort CGI-script/program och filer som tar otillbörligt stora resurser i anspråk.
3. Omfattning
Genom abonnemang på SYSteam Udac Drift AB:s webbhotell upplåter SYSteam Udac Drift AB avtalat utrymme i syfte att lagra och tillhandahålla abonnentens www-dokument. Dokumenten görs tillgängliga via Internet med wwwserverfunktionen.
4. Anslutning och överföring
Kunden erbjuds möjlighet att överföra information via Internet till abonnentens utrymme på SYSteam Udac Drift AB:s webbhotell. För att få tillträde till tjänsten erhåller kunden en användar-identitet och ett lösenord. Kunden är ansvarig för att lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det.
5. Ansvar
Kunden är i förhållande till SYSteam Udac Drift AB ensam ansvarig för den information som lagras och/eller tillhandahålls på SYSteam Udac Drift AB:s webbhotell samt för de varor och/eller tjänster som erbjuds via Internet. Information får inte strida mot lag eller myndighetsförfattning. Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda
olägenheter uppstår för SYSteam Udac Drift AB eller någon annan. Kunden skall hålla SYSteam Udac Drift AB skadeslös för krav riktade från tredje man mot SYSteam Udac Drift AB p g a användningen av SYSteam Udac Drift AB:s webbhotell. SYSteam Udac Drift AB ansvarar ej för innehållet i den  information som passerar genom leverans av data eller omständighet av liknande slag. SYSteam Udac Drift AB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.
6. Force majeure
SYSteam Udac Drift AB ersätter inte olägenhet eller skada till följd av strejk, eldsvåda eller annan omständighet utanför SYSteam Udac Drift AB:s kontroll, som SYSteam Udac Drift AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder SYSteam Udac Drift AB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. SYSteam Udac Drift AB ansvarar inte i något fall för uteblivna intäkter, för kostnader eller för skada som uppkommer som följd av förseningar, fel eller brister.
7. Avgifter och betalning
Kunden är skyldig att betala fasta och rörliga avgifter för SYSteam Udac Drift AB:s webbhotell enligt vid var tid gällande prislista och betalningsvillkor. Dröjsmålsränta utgår enligt gällande räntelag. Sedvanlig kreditprövning görs.
8. Ändringar av avtalsvillkor m m
SYSteam Udac Drift AB har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att kunden skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att kunden skriftligen underrättats.
9. Tvist
Anspråk på grund av förhållande på motpartens sida skall göras skriftligt senast en månad efter att kännedom om saken erhållits. Vill part väcka talan skall detta ske senast 12 månader efter det att saken först påtalats. Brister part i åliggande enligt denna punkt förlorar han rätten till talan.
10. Etiska regler
Enligt SYSteam Udac Drift AB fördöms det som oetiskt när någon
a) försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
b) försöker dölja sin användaridentitet (förutom i de fall ett sådant beteende är explicit tillåtet)
c) försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
d) uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
e) försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
f) gör intrång i andra användares privatliv
g) försöker förolämpa eller förnedra andra användare
11. Uppsägning av abonnemang
Abonnemang gäller tills vidare räknat från dagen för beställningen. Sägs avtalet upp, upphör det att gälla vid det kalenderkvartalsskifte som inträffar tidigast 60 dagar efter uppsägningen. Uppsägning av abonnemanget skall ske skriftligt. SYSteam Udac äger rätt att med omedelbar verkan stänga av
kunder som bryter mot någon av de etiska reglerna eller övriga villkor i avtalet, ej fullgör sina förpliktelser avseende betalningar efter sedvanliga påminnelser eller orsakar störningar eller säkerhetsintrång och trots påpekanden inte upphör med detta.